HEDEFİM AVM

KİŞİSEL VERİLERİ KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Tüketiciye kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda satışa sunmak için kurulan Hedefim AVM İnş. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti., satış ve tüketici memnuniyeti konularındaki özverisini aynı zamanda kişisel veri bakımından da göstermektedir. Bu bakımdan HedefimAVM Anayasa Madde 20, 6698 sayılı kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı kanun gereğince HedefimAVM “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

1-VERİ SORUMLUSU OLARAK HEDEFİMAVM

Kanun uyarınca HedefimAVM merkez olarak Fatih Sultan Mehmet Cad. No:17
NK Plaza K:4 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere Hedefim“Veri Sorumlusu ”dur.

2-HEDEFİMAVM VERİLERİ NEDEN İŞLER?

Perakende satış yapmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan Hedefim AVM gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz Hedefim tarafından;

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3-HEDEFİM’İN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, hukuki yollara başvurulması gereken hallerde adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. Hedefim AVM, risk analizi amacıyla veri sahibi tarafından verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir. 

4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz; Hedefim AVM tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel veri

Müşteri

Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, imza, medeni durum, log kayıtları, kredilendirmeye esas mal varlığı verileri ve mali güce ilişkindiğer veriler

Personel

Ad-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, askerlik bilgileri, medeni durum, kan grubu, sertifikalar, iş tecrübesi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri

………………………..

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve HedefimAVM’nin meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman HedefimAVM’yebaşvurarak kişisel verilerinizin;

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Hedefim’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Hedefim tarafından reddedilecektir.

HedefimAVM’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

HedefimAVM